PGB-chaos

Op 24 februari stuurde de commissie VWS van de Eerste Kamer op mijn voorstel de onderstaande brief aan Staatssecretaris van Rijn. Ik ben steeds benieuwder naar de antwoorden.

“Geachte heer Van Rijn,

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft kennisgenomen van
de recente problematiek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rond de invoering van pgb-
trekkingsrechten en het debat dat u daarover op 4 februari jl. heeft gevoerd met de Tweede
Kamer.

In dat licht ontvangt de commissie voor VWS graag nadere informatie met betrekking tot de bij
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel langdurige zorg op 25 november 2014 in de Eerste Kamer door u gegeven antwoorden op vragen over de mogelijke invoeringsproblematiek. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel langdurige zorg stelde u bijvoorbeeld er van overtuigd te zijn “dat de Wet langdurige zorg in 2015 op een goede en verantwoorde manier kan worden ingevoerd” en dat een verantwoorde invoering niet alleen maar betekent “formele wetten en regels, maar ook dat bij de uitvoering de betrokken partijen in staat zijn om die gewenste veranderingen in te voeren.” U meldde voorts intensief met de verzekeraars en de SVB bezig te zijn “om ervoor te zorgen dat de betaling van pgb’s op 1 januari zo ongestoord mogelijk plaatsvindt.” Daarbij gaf u aan termijnen af te spreken, binnen welke er betaald moet worden.

Met het oog op de bewaking van de kwaliteit van het wetgevingsproces en de rollen die regering en Kamer daarin vervullen, verzoekt de commissie u aan te geven waarop het vertrouwen gebaseerd was dat de invoering van pgb-trekkingsrechten verantwoord was en dat uitbetaling van de pgb’s “zo ongestoord mogelijk” zou plaatsvinden. Bent u terugkijkend van oordeel dat uw antwoorden op vragen van de Kamer een zo goed mogelijk beeld hebben geschetst van de risico’s bij de invoering?

Kunt u aangeven welke lessen de regering uit deze reflectie trekt voor toekomstige wetgevings-
processen?

De leden van de vaste commissie voor VWS zien uw reactie met belangstelling tegemoet en
vragen u de antwoorden uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 aan de Kamer te doen toekomen.”

Advertenties

Reacties staat uit voor PGB-chaos

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

Reacties zijn gesloten.