Categorie archief: Eerste kamer

Eigen risico

Spreektekst bij de spoedwet die een verhoging van het eigen risico terugdraait


Voorzitter, dank u wel. Allereerst feliciteer ik graag mevrouw Baay-Timmerman met haar maidenspeech. We hopen nog veel van haar te horen, en vooral ook bij onderwerpen die we wat langer en wat inhoudelijker kunnen voorbereiden dan in dit geval. Misschien kan ik van de gelegenheid gebruikmaken om ook mevrouw Schippers, de minister, te feliciteren met haar aanstaande mogelijke exitspeech, waarvoor ik haar graag een wat bevredigender en inhoudelijker onderwerp had toegewenst, en misschien ook wel een wetsvoorstel waar ze zelf achter had gestaan. Dat was misschien ook wel leuk voor haar geweest. Maar zij moet het doen met wat zij hier krijgt.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Eigen risico

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

PGB-chaos

Op 24 februari stuurde de commissie VWS van de Eerste Kamer op mijn voorstel de onderstaande brief aan Staatssecretaris van Rijn. Ik ben steeds benieuwder naar de antwoorden.

“Geachte heer Van Rijn,

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft kennisgenomen van
de recente problematiek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rond de invoering van pgb-
trekkingsrechten en het debat dat u daarover op 4 februari jl. heeft gevoerd met de Tweede
Kamer.

In dat licht ontvangt de commissie voor VWS graag nadere informatie met betrekking tot de bij
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel langdurige zorg op 25 november 2014 in de Eerste Kamer door u gegeven antwoorden op vragen over de mogelijke invoeringsproblematiek. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel langdurige zorg stelde u bijvoorbeeld er van overtuigd te zijn “dat de Wet langdurige zorg in 2015 op een goede en verantwoorde manier kan worden ingevoerd” en dat een verantwoorde invoering niet alleen maar betekent “formele wetten en regels, maar ook dat bij de uitvoering de betrokken partijen in staat zijn om die gewenste veranderingen in te voeren.” U meldde voorts intensief met de verzekeraars en de SVB bezig te zijn “om ervoor te zorgen dat de betaling van pgb’s op 1 januari zo ongestoord mogelijk plaatsvindt.” Daarbij gaf u aan termijnen af te spreken, binnen welke er betaald moet worden.

Met het oog op de bewaking van de kwaliteit van het wetgevingsproces en de rollen die regering en Kamer daarin vervullen, verzoekt de commissie u aan te geven waarop het vertrouwen gebaseerd was dat de invoering van pgb-trekkingsrechten verantwoord was en dat uitbetaling van de pgb’s “zo ongestoord mogelijk” zou plaatsvinden. Bent u terugkijkend van oordeel dat uw antwoorden op vragen van de Kamer een zo goed mogelijk beeld hebben geschetst van de risico’s bij de invoering?

Kunt u aangeven welke lessen de regering uit deze reflectie trekt voor toekomstige wetgevings-
processen?

De leden van de vaste commissie voor VWS zien uw reactie met belangstelling tegemoet en
vragen u de antwoorden uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 aan de Kamer te doen toekomen.”

Reacties uitgeschakeld voor PGB-chaos

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

Studievoorschot. Het debat

Eerste Kamer, 20 januari 2015. Uit het stenogram mijn eerste termijn, inclusief interrupties (longread):

Voorzitter. Vandaag ronden wij een wetgevingstraject af dat lang geduurd heeft en waarover al heel erg veel is gezegd. En juist daarom is het goed om terug te gaan naar de kern. Waarom zouden we deze wijziging willen? Voor mijn fractie begint het dan bij ons verkiezingsprogramma, omdat daarin de ijkpunten liggen voor onze politieke weging. Daarna heb ik nog een aantal blokjes met vragen, omdat het niet alleen gaat over de uitgangspunten maar ook over de concretisering.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Studievoorschot. Het debat

Opgeslagen onder Eerste kamer

Mijmeren in de ministerskamer (EK)

Uit de Examenopdracht voor de fotovakschool www.nieuwlichtfoto.nl.

Uit de afstudeeropdracht van Annemoon van Hemel voor de fotovakschool http://www.nieuwlichtfoto.nl.

Reacties uitgeschakeld voor Mijmeren in de ministerskamer (EK)

Opgeslagen onder Eerste kamer

Bibliotheekwet – spreektekst bij het debat op 11 november

Dat dit wetsvoorstel een goede kans maakt door deze Kamer te worden aangenomen, betekent om te beginnen dat er een breed draagvlak is voor de zaak waarover het hier gaat. De openbare bibliotheken vervullen een aantal belangrijke rollen in onze samenleving. Ze zorgen er met name voor dat informatie en literaire cultuur breed toegankelijk zijn. Maar wie wel eens een moderne bibliotheek betreedt, die ontdekt dat er veel meer gebeurt. Veel bibliotheken hebben een breed aanbod van maatschappelijke, culturele, intellectuele en artistieke activiteiten op een buitengewoon toegankelijk niveau. Dat is waardevol en verdient bescherming en dit wetsvoorstel zet daarin een belangrijke stap.
Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheekwet – spreektekst bij het debat op 11 november

Opgeslagen onder Eerste kamer

Maatschappelijke stage

GroenLinks steunt afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage. Ruard Ganzevoort: “We vinden de maatschappelijke stage een belangrijk vormingsmiddel en een goede voorbereiding op het nemen van verantwoordelijkheid in de samenleving, maar vinden de keuze voor inhoudelijk-didactische lesprogramma’s primair bij scholen zelf liggen. We zijn dus vóór maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld door een stage, maar tegen de verplichting daartoe.”
“Voor onze keuze is belangrijk geweest dat scholen ruimte en geld krijgen, dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden en dus ook kunnen inzetten voor behoud van de maatschappelijke stage,” licht Ganzevoort het standpunt toe.
“Bovendien,” zo vervolgt Ganzevoort, “hebben we alleen kunnen instemmen met het voorstel nadat Staatssecretaris Dekker ons had toegezegd dat de infrastructuur gewaarborgd zou worden. Die infrastructuur is onontbeerlijk voor de aansluiting tussen onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties.”
Staatssecretaris Dekker had de steun van GroenLinks nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Lees verder voor de spreektekst

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Maatschappelijke stage

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

Hoe Bussemaker mij boos maakt…

Op 4 februari stelde ik namens GroenLinks vragen over de echte effecten van de cultuurbezuinigingen. Die kwamen er op neer dat de informatie die we van de minister kregen veel te oppervlakkig en veel te rooskleurig was. De echte schade van de bezuinigingen op de cultuur door rijk, provincies en gemeenten zal, zo vrezen we, veel groter blijken te zijn.

Deze week kregen we de antwoorden van minister Bussemaker. Nee, ze kan geen antwoord geven op de concrete vragen. Nee, een fijnmaziger beeld heeft ze niet. En nee, het is te vroeg om verder conclusies te verbinden aan de negatieve signalen die er zijn. Maar weet u, in het najaar komt het jaarlijks overzicht van Cultuur in Beeld weer uit met relevant onderzoek. En “Naar verwachting zal deze publicatie veel van de vragen die bij u leven beantwoorden.”

Ik kan me dus best opwinden over zo’n antwoord. Kop in het zand. Niet ingaan op de concrete vragen. Geen oog willen hebben voor de sluipende vernietiging van de culturele structuren. En verwijzen naar een rapport waarvan ze nu al weet dat het antwoord op de vragen daar niet in staat. En dat alles met een toon van ‘beste meneer Ganzevoort, wilt u ons alstublieft niet storen terwijl we de cultuursector aan het versterven zijn?’

Bah.

1 reactie

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

Waarom wij toch tegen de Jeugdwet stemden…

Vandaag stemde de Eerste Kamer over de Jeugdwet. Bij onze tegenstem sprak ik de volgende stemverklaring uit:

De fractie van GroenLinks is voorstander van decentralisatie en integrale benadering van de jeugdhulp en steunt dus het uitgangspunt van de Jeugdwet. Wij hebben in het debat drie ijkpunten genoemd voor ons oordeel. De ongehinderde toegang via de huisarts tot de zorg waaronder de GGZ is expliciet toegezegd en we houden de regering eraan dat ze daar ook voor zal zorgen. De privacy wordt geborgd via nadere assessments. Wij houden echter grote bezwaren tegen de combinatie met bezuinigingen. De regering is zelfs niet bereid om een vangnet te organiseren voor gemeenten wanneer die ondanks zorgvuldig beleid toch in de problemen komen door onverwachte kosten. Zo loopt het Rijk weg voor haar stelselverantwoordelijkheid en legt ze alle risico’s bij gemeenten. De fractie van GroenLinks vindt dat niet aanvaardbaar en stemt daarom alles afwegend tegen de Jeugdwet.

Lees verder

5 reacties

Opgeslagen onder Eerste kamer

Bijdrage in het debat over de Jeugdwet 11 Februari 2014

Misschien is de grootste politieke opwinding vandaag elders in Den Haag te vinden, maar ik durf wel te zeggen dat de belangrijkste politieke beslissing in het debat hier valt. We hebben het over een complete stelselverandering van de zorg voor onze meest kwetsbare kinderen en jongeren. We hebben het over een ingewikkelde operatie waarbij verantwoordelijkheden verschuiven tussen overheidslagen en zorgverzekeraars, en tussen de overheid en burgers. En we doen dat bovendien in een tijd van stevige bezuinigingen. Tijd en ruimte om te oefenen met het nieuwe stelsel is er niet. Het is dus niet vreemd dat ouders, behandelaars, zorginstellingen en gemeenten zich druk maken over deze wet, grote zorgen hebben. Krijgt hun kind straks nog wel de zorg die zij of hij nodig heeft? Kunnen artsen, psychologen, psychiaters, jeugdzorgers straks nog wel hun eigen professionele afwegingen maken en het kind de hulp aanbieden die zij verantwoord vinden? Kunnen instellingen wel overleven als alle geldstromen en verantwoordelijkheden verschuiven en het voorlopig onduidelijk is wie waar wat zal gaan doen? Kunnen gemeenten hun taken wel waarmaken als ze te weinig budget en/of te weinig regie krijgen?

Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Eerste kamer

Vragen over de cultuurbezuinigingen

Bij het beleidsdebat over cultuur van 24 september vroeg GroenLinks – met andere partijen – om een duidelijk beeld van de gevolgen van de bezuinigingen op kunst en cultuur. Minister Bussemaker antwoordde dat ze in het najaar die informatie zou hebben en stuurde op 24 december een brief. De informatie in die brief is echter zo summier dat we via de vaste commissie OCW de volgende nadere vragen aan de minister hebben gesteld:

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Vragen over de cultuurbezuinigingen

Opgeslagen onder Eerste kamer